SEZNAM AKREDITOVANÝCH KURZŮ

 

Management, motivace a hodnocení

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce A2013/1400-PC/SP 14.11.2017
Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb 2017/0371-SP/PC/VP 31.7.2021
Efektivní motivace a hodnocení zaměstnanců 2015/1212-PC/SP/VP 17.12.2019
Firemní kultura v zařízení sociálních služeb a její nastavení 2013/1392-VP 14.11.2017
Management změn - jak uřídit změnu 2015/0416-VP 23.4.2019
Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad 2015/0398-VP 23.4.2019
Základy time managementu 2015/1214-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Úvod do řízení pracovního výkonu podřízeného a vedení hodnotícího pohovoru 2015/0183-VP 24.2.2019
Základy budování a vedení týmů 2015/0184-VP 24.2.2019
Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu 2015/0696-VP 30.6.2019
Vztahy na pracovišti jako základ dobrého pracovního výkonu 2013/1391-PC/SP/VP 14.11.2017
Základy koučování pro manažery sociálních služeb 2017/0071-VP 5.5.2021

 

 

Komunikace a psychologie osobnosti

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Zásady poskytování podpory pozůstalým 2015/1213-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů 2013/1399-PC/SP 14.11.2017
Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb A2017/0369-SP/PC/VP 31.7.2021
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami 2013/1397-PC/SP 14.11.2017
Komunikační dovednosti klíčového pracovníka s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou 2014/0532-PC/SP/VP/PP 14.5.2018
Problémy a konflikty jako součást denního života 2013/1394-PC/SP 14.11.2017
Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi 2013/1398-PC/SP 14.11.2017
Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb A2013/1398-PC/SP 31.7.2021
Specifika komunikace s uživateli sociálních služeb s vybranými diagnózami 2013/1393-PC/SP 14.11.2017
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace 2014/0536-PC/SP/VP/PP 14.5.2018
Úvod do psychologie osobnosti, schopnost definovat a prosadit své potřeby 2013/1396-PC/SP 14.11.2017
Úvod do profesionální komunikace pro sociální pracovníky 2013/1395-SP 14.11.2017
Úvod do problematiky komunikace s klientem s rizikovým chováním 2015/1217-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Využití asertivní komunikace při jednání v sociálních službách 2014/1289-PC/SP/VP/PP 23.10.2018
Work-life balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem 2012/0310-PC/SP/VP 16.2.2020
Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření 2015/0698-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace Institut vzdělávání APSS ČR*  
Respektující komunikace 2016/1060-PC/SP/VP/PP 25.10.2020
Komunikace s agresivním klientem 2016/1058-PC/SP/VP/PP 25.10.2020
Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou 2016/1059-PC/SP/VP/PP 25.10.2020
Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb 2017/0067-SP/PC/VP 5.5.2021

 

 

Teorie metod sociální práce, standardy kvality, supervize, právo

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách 2014/0534-PC/SP/PP 14.5.2018
Úvod do standardů kvality v sociálních službách 2014/1290-PC/SP/VP/PP 23.10.2018
Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb - řešení v rámci dobré praxe 2016/0169-SP/VP 16.2.2020
Úvod do pracovně-právní problematiky v sociálních službách 2014/1293-PC/SP/VP/PP 23.10.2018
Úvod do supervize 2014/0535-PC/SP/VP/PP 14.5.2018
Využití supervize v práci manažera v sociálních službách 2014/0624-SPVP 23.5.2018
Svéprávnost,právní jednání, opatrovnictví osob s demencí 2015/1216-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Etické minimum v sociálních službách 2013/1542-PC/SP/VP/PP* 27.11.2017
Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby 2016/0169-SP/VP 16.2.2020
Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení 2017/0064-SP/PC/VP 5.5.2021

 

 

Přímá péče o klienta a ošetřovatelství

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Individuální plánování pro klíčové pracovníky 2014/0533-PC/SP/PP 14.5.2018
Doprovázení umírajících v zařízeních sociální péče 2014/1291-PC/SP/VP/PP 23.10.2018
Individuální práce s klientem, prevence vzniku závislosti na sociální službě 2015/0694-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Klienti s psychickou poruchou v zařízení sociálních služeb 2012/1382-PC/SP/VP 2.11.2016
Sexualita třetího věku 2015/0696-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Úvod do problematiky péče o chronickou ránu pro pracovníky v přímé péči 2014/1292-PC/SP/PP 23.10.2018
Úvod do problematiky péče o inkontinentního klienta v zařízení sociálních služeb 2014/1288-PC/SP 23.10.2018
Výživa a dietní intervence u klientů sociálních služeb 2015/0697-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi 2017/0015-PC/SP/VP/PP 5.1.2021
Základy první pomoci v sociálních službách 2017/0091-PC/SP/VP/PP 8.2.2021
Nevhodné zacházení a jednání se seniory a s handicapovanými jedinci v sociálních zařízeních 2014/0645-PC/SP/VP/PP* 2018
Základy péče o klienta s CMP 2014/1141-PC/SP/PP* 2018
Demence v obrazech Institut vzdělávání APSS ČR*  
Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí Institut vzdělávání APSS ČR*  
Úvod do problematiky psychických poruch u klientů v zařízení sociálních služeb 2017/0152-PC/SP 3.3.2021
Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli A2017/0378-SP/PC/VP 31.7.2021

 

 

Speciální techniky práce s klientem

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Aktivizační techniky v práci se seniory 2015/1215-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Úvod do trénování paměti 2014/0625-PC/SP/VP/PP 23.5.2018
Základní kurz Bazální stimulace 2017/0070-SP/PC 5.5.2021
Návstavbový kurz Bazální stimulace 2017/0069-SP/PC 5.5.2021
Prohlubující kurz Bazální stimulace 2013/0727-PC/SP/VP/PP 26.6.2017
Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory 2016/0807-PC/SP/VP/PP

2.8.2020

Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb 2012/0872-PC/SP/PP* 2016
Ergoterapeutická péče u seniorů v zařízeních sociálních služeb 2014/1500/PS/PP* 2018
Proměny stáří a geronto-oblek Institut vzdělávání APSS ČR*